Tez Yazım Klavuzu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 35-1 maddesi gereğince, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı ana bilim dallarında hazırlanan lisansüstü tezler, araştırma raporları, projeler ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Büyük oranda bir önceki yazım kılavuzu örnek alınarak ve buna ek olarak birçok enstitünün tez yazım kılavuzlarından istifade edilerek hazırlanan bu kılavuz, Enstitümüzde hazırlanacak olan Yüksek Lisans/Doktora tezlerinin biçimine, baskı düzenine ve yazım planına yönelik kuralları içermektedir.

Kılavuzun kabul tarihinden itibaren, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak öğrencilerin, kılavuzda belirtilen biçim ve öz ile ilgili kuralları uygulamaları zorunludur.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

 

GİRİŞ


Tez çalışmasını tamamlayan Tezli Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi danışmanının, tezi yeterli gördüğünü ve bu kılavuza uygunluğunu belirten yazısı ile birlikte tezin bir kopyasını enstitüye teslim eder. Tezin kılavuzda belirtilen kurallara uygunluğu enstitü tarafından da kontrol edilerek düzeltilmesi gereken yerler varsa belirtilir. Enstitünün incelemesinden sonra tezin jüri üyelerine teslimi aşamasına geçilir. Tez kopyalarının jüri üyelerine teslim görevi, ana bilim dalı başkanının sorumluluğunda ilgili öğrenciye aittir. Öğrenci, tezi için, enstitünün uygundur olurunu aldıktan sonra asıl ve yedek jüri üyelerinin her birine birer kopyasını teslim eder.

Tez sınavı başarıyla sonuçlandıktan sonra jüri üyelerinin ve ilgili enstitü ana bilim dalı başkanının onayının yer aldığı iç kapakları ihtiva eden 2 adet ciltlenmiş tez, savunma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde enstitüye teslim edilir. Son şekliyle teslim alınan tezlerin bir kopyası Üniversitemiz Kütüphanesi’ne, bir kopyası Yüksek Öğretim Kurulu’na gönderilir. Ayrıca tezin bir kopyası da enstitü ana bilim dalı başkanlıklarında tutulmalıdır. Enstitü söz konusu tezin bir örneğini elektronik arşivinde muhafaza eder. Bununla birlikte tezin Türkçe ve İngilizce özetlerinin 2’şer kopyası ile tezin tamamı pdf formatında, Türkçe ve İngilizce özetler word formatında iki CD’ye kaydedilmiş olarak enstitüye (tezin 2 kopyası ile birlikte) teslim edilir. Ayrıca YÖK’e gönderilmek üzere enstitü web sayfasında formlar kısmında verilen YÖK Tez Veri Formu da doldurularak enstitüye teslim edilmelidir.

 


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİÇİM VE BASKI DÜZENİ

1.1. GENEL BİÇİM

 
Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Tezin hiç bir bölümünde elle yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar olmamalıdır. Tezde geçen tablo, şekil, formül vb. yazımlar bilgisayar ortamında oluşturulmalıdır. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller, teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır. Tezde yer alan tüm tablo, resim, çizim, fotoğraf ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır.

 

1.2. KAĞIT ÖZELLİĞİ


Tezler, A4 boyutlarında (21 cm x 29.7 cm), 80 ile 100 g/m2 ağırlığında “birinci hamur” olarak bilinen beyaz kağıda basılmalı ve çoğaltılan kopyaları net ve okunaklı olmalıdır. Tez yazımında kâğıdın tek yüzü kullanılmalıdır.

 

1.3. SAYFA DÜZENİ


Tez yazımında, her sayfanın sol kenarında 4 cm, diğer kenarlarda ise 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılan metin bu çerçevenin dışına kesinlikle çıkmamalıdır. Metin alanının dışında yalnızca sayfa numarası yer alabilir. Tüm bölüm başlıkları (içindekiler, semboller ve kısaltmalar, listelemeler, önsöz, özetler, tez metni bölümleri, kaynaklar vb.) ilk sayfanın üst kenarından 6 cm aşağıdan başlamalıdır. Estetik açısından sayfa sonundaki alt başlığı, en az iki satır yazı izlemeli ya da alt başlık yeni sayfada yer almalıdır. Paragraflar arasında boş aralık bırakılmamalıdır. Paragraflar 1.5 cm içeriden başlamalıdır.

 

1.4. YAZI KARAKTERİ

 


Tez yazımında farklılığı belirtilmediği sürece tüm metinler için kullanılacak yazı karakteri (sayfa numarası dahil) 12 punto olup yazı tipi ise yaygın kullanımı nedeniyle “Times New Roman” olarak öngörülmektedir. Ancak metin içi alıntılarda yazı karakteri 10 punto Times New Roman olacaktır. Dipnot ise, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazılmalıdır. Gerektiğinde metin içerisinde veya eklerde yer alacak tablolar, metinden bir veya iki karakter küçük yazılabilir. Süslü karakterlerle tez yazımı kabul edilmez.


1.5. SATIR ARALIKLARI ve BOŞLUKLAR


Metin, şekil, çizelge, başlık gibi unsurların birbirinden ayrılması ve estetik bir yazılı sunumun sağlanabilmesi açısından tezin farklı bölümlerinde farklı satır aralıkları ve boşlukların kullanılması önerilmektedir. Tezdeki eşitlikler, dipnotlar ya da bloklanmış alıntılar, her türden dizinler, içindekiler, önsöz, özetler, kaynaklar, tablo ve şekil gibi listelerin yazımında 1 satır aralığı uygulanmalıdır. Yine tezdeki, özet, tablolar ve şekil gibi listeler, simgeler ve kısaltmalar, kaynaklar ve metin bölüm başlıkları ile alt bölüm başlıkları (bir satıra sığmıyorsa) 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Bunların dışında, tezin diğer bölümleri 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Bir alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm başlığı arasında 1 aralık boşluk (1.5 satır aralığı) bırakılmalıdır. Tablo, şekil, resim gibi yazılımların üst ve altı ile metin arasında 1 aralık boşluk (1.5 satır aralığı) bırakılmalıdır. Ana bölüm başlıkları ile metin arasında 2 aralık boşluk (iki 1.5 satır aralığı) olmalıdır. Ana bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Bölüm numarası (BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM gibi) sayfanın üst kısmından 6 cm aşağıya yazı ile yazılmalıdır.

 

1.6. SAYFA NUMARALARI

 

Dış ve iç kapak dışında tezin tüm sayfaları numaralandırılır. Tezin başlangıç kısmı; Özet, önsöz, içindekiler, tablo ve şekil vb. listeler, semboller ve kısaltmalar gibi sayfalarından oluşur. Tezin metin kısmı ise, giriş, kaynak özetleri ve bölümlerden oluşur. Tezin başlangıç kısmı (özet sayfası) birden başlayarak küçük Romen rakamları ile (i, ii, …), metin kısmı ise, giriş bölümünden başlayarak, Arap rakamları ile (1, 2, …) numaralandırılır. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan sağ üst köşeye, sağdan 2.5 cm içe yazılır. Tez yazımı boyunca aynı numaralandırma sistemi kullanılmalıdır. Tezin başlangıç ve metin kısmında yer alacak ana bölüm başlıklarının bulunduğu ilk sayfalarda numara gösterilmez. Örneğin; Giriş’in ilk sayfasında numara görülmeyeceği için numaralamaya, giriş bölümünün ikinci sayfasının üst sağ kenarına yazılan "2" ile başlanır.

 

1.7. YAZI DİLİ

 

Noktalama ve imlâ konularında Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ile Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Tez yazımında geleneksel kural, birinci tekil kişi anlatımından kaçınmaktır. Yani tezi hazırlayan kişi, anlatımı kendi ağzından yapmamalıdır. Anlatımda ya edilgen yapıyı ya da birinci çoğul kişi anlatımını tercih etmelidir. Önsöz, giriş, bulgular, sonuçlar, öneriler ve açıklamalar kısımları ile kaynak aktarımına yer verilen paragraflarda uygun düşmek şartıyla geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zaman gibi çeşitli kipler karışık olarak kullanılabilir. Kimi zaman bu kiplerden herhangi birine ağırlık verilebilir. Özet yazımında edilgen kip kullanılmalıdır. Özgeçmişte ise genellikle görülen geçmiş zaman üçüncü tekil kişi anlatımına yer verilir.

Anlatım kurgusu tamamen yazar ve danışmanın seçimine bırakılmıştır. Yazımda, anlam ve kapsam birliği açısından cümlelerin paragrafları oluşturduğuna, paragrafların ise bölüm başlığına uygun olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bölüm başlığı altındaki paragraf sayısı anlatım kurgusuna bağlı olarak değişebilir, tek cümlelik paragraf kullanmaktan kaçınılmalıdır.

 

1.8. BÖLÜM DÜZENİ

 

Bölüm numarası (BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM gibi) sayfanın üst kısmından 6 cm aşağıya yazı ile yazılmalıdır. Ana bölüm başlıkları ile metin ilk alt bölüm başlığı arasında iki aralık boşluk (iki 1.5 satır aralığı) olmalıdır. Alt bölüm başlıklarının numaralandırılması “Ondalık Sistem” ile yapılmalıdır. Bu numaralandırma ilk numara bölüm numarası ve daha sonraki numaralar alt bölüm numaraları verilerek yapılmalıdır (1.1., 2.1., 2.1.1., gibi).

Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli; bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Birinci derece (1.1., 2.3., gibi) bölüm başlıkları büyük harf ile yazılırken ikinci derece (1.1.1., 1.2.1., gibi) alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf ile yazılmalıdır. İkinci dereceden başlıklarda eğer "ve/veya/ile" vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü (1.2.3.2., 2.3.1.4., gibi) ve daha ileri dereceden bölüm başlıklarında birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır; mümkünse üçüncü dereceden daha ileri derecede bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları koyu yazılmalıdır. Bölüm başlıkları sol kenara dayalı olarak hizalandırılmalıdır. Satır sonundaki kelime bölünmeden yazılmalıdır.

 

1.9. TABLO ve ŞEKİLLER

 

Varsa tablo, şekil, resim vb. yazımlar, sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile, mümkün olduğu kadar metinde ilk söz edildikleri yere yakın yerleştirilmelidir. Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli tablo veya şekil verilmemelidir. Çok sayıdaki tablo veya şekiller, gerektiğinde eklerde verilebilir. Tablo, çizim, resim, fotoğraf ve şekil numaraları yazılırken ilk rakamında bölüm, ikinci rakamında tablo, çizim, resim, fotoğraf ve şeklin bölüm içi sıra numarası esas alınır (bkz.EK.B.1). Her şeklin, çizimin, resmin ve fotoğrafın numarası ve açıklaması altına, her tablonun numarası ve adı tablonun üstüne yazılmalıdır. Bunların başlıklarının yazımında koyu yazım kullanılmamalıdır. Tablo, çizim, resim, fotoğraf ve şekillerde kaynak verilmesi gerekiyorsa, kaynak başlığın sonunda parantez içinde ve dipnot olarak verilmelidir.

Tablo, şekil, çizim, resim ve fotoğraf başlıkları olabildiğince özlü olmalıdır. Başlık yazısının bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı sütundan başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Başlıkların sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır.

Katlanmış şekil, harita, tablo vb. belgeler ekte verilmeli ve cilde girmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler varsa, bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenebilir. Bir sayfadan uzun olan tabloların tez metni içinde bulunması zorunlu ise, bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Bölünen tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ve devam ile “Tablo 3.1. (devam/cont.)” şeklinde verilmelidir (tırnaksız).

Ayrıca, tez sayfası üzerine yapıştırılarak sunulan fotoğraflardan kaynaklanacak, tez sayfaları arasında kabarıklığı önlemek amacı ile ince fotoğraf kağıdı üzerine basılmalıdır. Fotoğraf yapıştırılan sayfaların büzülüp yıpranmalarını önlemek amacıyla, kuru yapıştırma yöntemleri kullanılmalıdır. Pek çok tezin ciltlenmesi sırasında işlevini yerine getiren yapıştırıcıların zamanla bozuldukları ve yapıştırılan resmin tezden kopmasına neden olduğu görülmüştür. Bu yüzden, bu tür resimlerin elektronik ortama taranarak tez içine alınmaları uygun bir çözüm olacaktır. Bu mümkün olmadığı taktirde yazar, şekilleri ilgili sayfanın çoğaltılmaya hazır son kopyası üzerine yapıştırarak renkli (renkli mümkün değilse siyah/beyaz) fotokopi yoluyla çoğaltmaya gidebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
TEZ YAZIM PLANI

2.1. TEZ PLANI


Tez, başlangıç sayfaları, tez metni, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş olarak adlandırılan kısımlarından oluşur. Bu plan çerçevesinde tez sayfalarının dizilimi aşağıdaki gibi olmalıdır :

 

İÇ KAPAK
ONAY
ETİK KURALLARA UYULDUĞUNA DAİR BEYAN
TÜRKÇE ÖZET
İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY )
İÇİNDEKİLER
TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ (Varsa)
ÖNSÖZ
KISALTMALAR (Varsa)
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ (Varsa)
KONU VE KAYNAKLAR (Varsa)
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM


1.1.BİRİNCİ DERECEDE BÖLÜM BAŞLIĞI
    1.1.1.İkinci Derecede Bölüm Başlığı
          1.1.1.1.Üçüncü derecede bölüm başlığı
          1.1.1.2.Üçüncü derecede bölüm başlığı
    1.1.2.İkinci Derecede Bölüm Başlığı
          1.1.2.1.Üçüncü derecede bölüm başlığı
          1.1.2.2.Üçüncü derecede bölüm başlığı
              "
              "

İKİNCİ BÖLÜM


2.1. BİRİNCİ DERECEDE BÖLÜM BAŞLIĞI
    2.2.1.İkinci Derecede Bölüm Başlığı
    2.2.2.İkinci Derecede Bölüm Başlığı
            2.2.2.1.Üçüncü derecede bölüm başlığı
            2.2.2.2.Üçüncü derecede bölüm başlığı
              "
              "

SONUÇ (ve ÖNERİLER)
KAYNAKLAR
EKLER
ÖZGEÇMİŞ

 

2.2.TEZ BAŞLANGIÇ SAYFALARI


2.2.1.Dış Kapak

Tez dış kapağı EK.A.1’deki örneğe göre hazırlanmalıdır. Tezin başlığı 16 punto ile yazılırken, kapaktaki diğer yazı karakterleri için 14 punto kullanılmalıdır. (Tez kapağı üniversitemiz matbaasından temin edilebilir).

 

2.2.2.İç Kapak

İç kapak yazıları, tez yazımında kullanılan A4 kağıdı üzerine yazılmalıdır. Tez iç kapak sayfasının içeriği, sayfa düzeni ve yazı büyüklüğü dış kapağın aynı olmalı; ancak öğrenci adından sonra tez danışmanının (varsa ikinci tez danışmanının) da unvanı, adı ve soyadı yazılmalıdır (bkz.Ek.A2).

 

2.2.3.Onay

Tez jürisinin, tez danışmanının, ana bilim dalı başkanının ve enstitü müdürünün imzasını içeren onay sayfası EK.A.3’de verildiği biçimde hazırlanmalıdır. Bu sayfada yer alan kişilerin akademik unvanı kısa, adı ve soyadları ise tam olarak yazılmalıdır.

 

2.2.4. Türkçe ve İngilizce Özet

Özet (abstract) kısa olup tek paragraf halinde, en çok 250 kelime olmalıdır (EK.A.4). Tez başlangıç sayfalarının ilk sayfa numarası (i) bu sayfadan itibaren verilmelidir. Özet okurun kısa bir göz atma ile fazla zaman harcamadan, yapılan çalışma hakkında hızla fikir sahibi olmasını sağlayacak içerikte olmalıdır. Özet okunduktan sonra konuya ilgi duyan okur, tezin diğer bölümlerini de (öncelikle sonuçlar bölümünü) inceleyebilir. Özet, bu ilkeler doğrultusunda, yalnızca tezin ana hatları hakkında bilgi vermelidir. Yazar, özet yazımında öncelikle okurun ne tür bilgileri arayacağını dikkatle düşünmeli ve bu bilgileri içerecek biçimde özet kaleme alınmalıdır. Tez özeti, asıl tez metniyle kıyaslandığında, kısa olması nedeniyle elektronik ortam üzerinden çok daha geniş bir okur kitlesine ulaşma olanağına sahiptir. Yazar, bu durumu dikkate alarak çalışmasının diğer bireylere hızla ulaşabilmesi ve kolayca anlaşılabilmesi için bu bölümün hazırlanmasında gereken titizliği göstermelidir. Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık, öz olarak belirtilmeli, bunlar yapılırken edilgen kip kullanılmalıdır. Özet yazımında 'amaç', 'kapsam', 'yöntem', 'sonuç', gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. Özet sayfası, tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinilmemeli ve kaynak verilmemelidir. Özette tezin sayfa sayısı belirtilirken, Arap rakamları ile verilen toplam sayfa sayısı esas alınmalıdır.

Yazarın büyük emekler vererek hazırladığı tez çalışmasının yaygın olarak duyurulması yönündeki en önemli araçlardan biri “Anahtar kelimeler”dir (Key words). Anahtar kelimelerin rast gele seçilmesi yerine, ilgili bilim dalının bilgi veri tabanlarınca kullanılan kelimeler dikkate alınmalı ve tez başlığına uygun kelimeler seçilmelidir. Yazar, ilgili bilim alanına ait anahtar kelime seçiminde ilgili öneriler için uluslararası periyodiklerden yararlanabilir.

 

2.2.5. İçindekiler

İçindekiler yazılırken ana başlıklar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) içindekiler dizininde eksiksiz olarak metin içindeki numaraları ile birlikte verilmelidir. İçindekiler dizini, bu kılavuzda sayfa “iv”de verildiği şekilde yazılmalıdır. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiçbir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir.

 

2.2.6. Tablo ve Şekiller Listesi

Tablo, çizim, resim vb. listelerinin her biri için ayrı sayfalar kullanılacaktır. Listelerin başlıkları (Tablolar Listesi, Şekiller Listesi vb.) yalnızca ilk sayfada yazılmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Tablo, şekil vb. listeler metin içerisinde yer alan aynı numaraları ve başlıkları taşımalıdır.

 

2.2.7. Önsöz

Bu bölümde, tezi hazırlayan tarafından çalışma ile ilgili vurgulanmak istenen ek bilgilerden, çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya kolaylaştırıcı etkenlerden söz edilir. Çalışmada izlenen yöntemler, yaklaşım biçimleri, inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. Ön sözün son kısmında; tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. Ayrıca, teşekkür sayfası bulunmaz. Teşekkür edilen kişinin unvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş (parantez içinde kısaltma yapılarak) yazıldıktan sonra çalışmaya olan katkısı kısa ve özlü bir cümle ile belirtilmelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve proje numarası ile projeyi destekleyen kuruluşun adı da bu bölümde yer almalıdır. Ön söz bir sayfayı geçmemelidir. Ön sözün yazıldığı sayfanın sağ altında ay ve yıl, yazarın adı ve soyadı yer alır.

 

2.2.8. Kısaltmalar

Varsa Semboller ve kısaltmalar bu başlık altında yazılmalı ve önce kısaltmaları alt alta verilmeli; uzun adları ise karşılarında belirtilmelidir. Semboller ve kısaltmalar uzun yazımlarının alfabetik sırasıyla verilmelidir. Tezde sıkça kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde yalnız bir kez açıklamasından sonra parantez içinde verilmelidir. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baş harfinden sonra nokta konmalıdır. (Örneğin, M.T.A., A.Ü., O.D.T.Ü., gibi). Ancak, TÜBİTAK, NATO, USA, AET, UNESCO, TBMM gibi tekdüze kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçe ilk harfleri kullanılmalıdır. (Örneğin; D, B, KB, GB, gibi). Tez yazımında örnek alınabilecek bazı kısaltmalar Tablo 2.1’de verilmiştir.

 

Tablo 2.1

 UluslararasıTürkçe
Adı geçen eserop.cit.a.g.e.
Adı geçen gazete a.g.g.
Adı geçen makale  
Adı geçen tez a.g.t.
Aktarma Akt
Aynı eser/yerIbida.e.
BakınızV.bkz.
Basım tarihi yokw.datet.y.
Basım yeri yokw.placey.y.
ÇevirenTrans.byÇev.
Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakileret.al.vd.
Editör/yayına hazırlayanEd.byEd.
Eserin bütününe atıfpassimb.a.
Eserin kendi içinde aşağıya atıfinfrabkz:a
Eserin kendi içinde yukarıya atıfsuprabkz.yuk.
Karşı görüşus.k.g.
KarşılaştırınızCf.krş.
Sayfa/sayfalarp./pp.s./ss.
Aynı yazarın sonraki bir yerde belirtilmesiloc.cit.a.y

ve benzeri ve benzerleri

 vb.

 

2.2.9. Konu ve Kaynaklar

Bu bölümde, konunun çerçevesi çizilecek; mahiyeti, coğrafi ve kronolojik esasları belirtilecektir. Konunun kaynakları ana hatları ile tanıtılacak ve sadece liste halinde vermekten öte, kaynakların mahiyeti, konuya getirdikleri, hangi alanlarda, hangi kaynağın ne derecede kullanıldığı belirtilecek, yerine göre tahlili, tenkidi yapılacaktır. (Bu bölüm,  çalışmanın özelliğine göre giriş bölümünde de yer alabilir).

 

2.3.TEZ METNİ BÖLÜMLERİ


2.3.1.Giriş

Giriş bölümü, GİRİŞ (INTRODUCTION) başlığı altında yazılmalıdır. Okuyucuyu, konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı bu bölümde açıkça belirtilmelidir. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağan dışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması giriş bölümünde yapılmalıdır.

 

2.3.2.Bölümler

Tezin ana iskeletini oluşturur. Her bölümün başına yazı ile BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM...  yazılır. Bölüm başlarında sayfa numarası hesaba katılır ancak yazılmaz. Her bölümün altına o bölümün konusunu ihtiva eden bir başlık yazılır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılır. İkinci derecede bölüm alt başlıkları, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. Ondan sonraki alt bölüm başlıkları sadece ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. 1.8. BÖLÜM DÜZENİ)

 

2.3.3.Alıntı Yapma

Alıntı yapmada temel ilke, tezde; neyin, nereden ve nasıl alındığını gösterebilmektir. Alıntı yapmanın amacı, yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak; araştırmada ileri sürülen görüş ve olguların varlığını belirterek, tezi yazanın, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak ve tezi okuyana aynı konuda, yararlanabileceği önemli kaynakları tanıtmaktır.

Herhangi bir çalışmadan yapılan doğrudan alıntılar tırnak “...” içinde yazılır. Bu alıntılar iki satırdan fazla ise, bunlar ana metinden ayrı, satırbaşından 2 cm içeriden olacak şekilde metinden iki karakter küçük ve ayrı paragraf halinde yazılır. Örneğin;

Biraz ileride ise Mısır Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Şubesi şekline dönüşmenin mahiyeti açıklanmaktadır:

“……. şu makaleden maksada âmâil-i asliyesi, bâlâda Mısır’da olub cemiyet-i İslâmiye nâm: verilmiş olan cemiyet-i esasiye, Memalik-i Osmaniye hususatında, “İttihat ve Terakki-i Osmaniye Cemiyeti” nâmını aldığını ve bu bir tedbir-i siyasi olub niye Hıristiyan dahil edilmesi tecviz edilmediğini bildirmekdir……”

Aynı şekilde; Mısır Şubesi’nin yayın organı durumuna geçen gazete de; yabancı gözlemciler tarafından, İslâm teorisi ile anayasacılık arasında hassas bir dengeyi oluşturmaya çalışan bir periyodik olarak yorumlanıyordu.

 

2.3.4.Kaynak Gösterme (Gönderme)

Göndermede bulunma (kaynak gösterme) ve göndermeye dipnot verme, bilimsel bir çalışmanın vazgeçilmez ögeleridir. Göndermede bulunmanın temel amacı, araştırmacının kendi tezlerini ya da kendi konumunu oluştururken dayandığı, eleştirdiği ya da tartıştığı vb. kaynakları göstermektir. Gönderme genellikle;

a) Çalışma sırasında bir başka çalışmanın belirli bir cümle, paragraf ya da kavramının, tartışma, eleştirme ya da vurgulama amacıyla ödünç alınması,

b) Bir başka çalışmanın özel bir bölümü, cümlesi, kavramı vb. yerine, çalışmanın bütününden etkilenilmesi ya da o çalışmanın genel yarısının eleştirilmesi, değerlendirilmesi,

c) Çalışma sırasında değerlendirilen, eleştirilen vb. çalışmaların belirli kısımlarının kullanıldığının gösterilmesi amacıyla yapılır.

Kaynak göstermede iki farklı yöntem kullanılabilir: Bağlaç Yöntemiyle kaynak gösterme (metin içi kaynak gösterme) veya Dipnotla kaynak gösterme.
Bu yöntemde metin içinde yazarın adı ve soyadı zorunlu belirtilmek gerekiyorsa; cümle içerisinde o kişinin özellik, kitabı, vb. çalışmalarıyla ilgili bilgilerle birlikte adı ve soyadının tamamı verilebilir ancak paragraf veya cümle sonuna kaynak gösterimi yapılır.

 

2.3.4.1.Bağlaç yöntemi ile kaynak gösterme (gönderme)

Metin içi kaynak gösteriminde; yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası belirtilir. Bunun için aşağıda verilen kaynak gösterim biçimleri uygulanır:

a) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;
........... (Konar, 2004:12)

b) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;
........... (Dinler, 2003) veya Dinler (2003)’in belirttiği gibi ….....

c) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;
.......... (Tekeli ve İlkin, 1993:30-37)

d) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;
(Demircan vd., 1991:29) veya Demircan vd. (1991:29)’ne göre ........

e) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;
........... (Taş, 2002:37-40; Örnek, 2003:29)

f) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;
........... (Bildirir, 2002a:24-30; b:120-130)

g) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;
........... (Demircan, 1999:12; 2000:38-40)

h) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;
........... (Türk ve Türk, 1998:251)

ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);
........... (Yolsuzluk kuramı, 2004:12)

i) Anonim yayına gönderme;
........... (Anonim, 1995:6)

j) Görüşmeye gönderme;
.......... (O.Erkmen, görüşme. 15 Şubat, 2005)

k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;
.......... (İhracatımız geçen yıla oranla % 50 arttı, Hürriyet, 12.10.2004)

l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;
........... (Avşaroğlu, 1998)

m) Kuruma gönderme;
........... (Devlet Planlama Teşkilatı, 2002)

n) Kurum sitesine gönderme;
………….. (www.die.gov.tr)

o) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;
………. (Doğu, t.y.:25-30)

 

2.3.4.2.Dipnotla kaynak gösterme

Dipnotlu kaynak gösterme yönteminde önce metin içinde geçen ve herhangi bir kaynaktan alıntı ve aktarma sözden, bir isim, kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle veya paragraf sonuna dipnot numarası üst simge şeklinde verilir. Dipnot numarası sayfanın sonuna bir çizgi çizilerek o sayfadaki dipnotlar sırayla bu çizginin altına yazılır. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar, metinle ilgili kelimenin üzerine yazılır. Dipnotlar, bütün çalışma boyunca baştan sona sırayla numaralandırılır. Dipnot numarası dipnotta yazar adının ön üstüne (üst simge şeklinde) yazılarak verilir.

Bir kaynağa ilk kez başvurulduğunda onun dipnotta yazımı ile ikinci ve daha sonraki yazımları birbirinden farklıdır. Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda, kaynakla ilgili tüm bilgiler verilir. Aynı kaynağa tekrar atıfta bulunulduğunda bilgiler kısaltılır.

Dipnotla kaynak gösterme ile ilgili en çok kullanılan yöntemlere dair örnekler aşağıda verilmiştir. Çalışmanın tamamında aynı dipnot verme usulü kullanılmalıdır.

a) Tek yazarlı kitap;
-Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara, 1997, s.14.
Veya;
H. Arslan Erol. (2008). Bozoğlan Destanı, Ankara, s.28. şeklinde gösterilebilir.

 

b) İki yazarlı kitap;
-Tekeli, İlhan-İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara, 1993, s.35.
Veya;
-Muzaffer Sencer ve Yakut Sencer. (1978). Toplumsal Araştırmalarda Yönetim Bilim. Ankara, s.63. Şeklinde gösterilebilir.

c) İkiden çok yazarlı kitap;
-Coşkun Üçok vd., Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2002, s.48.
Veya;
-Mehmet Gönlübol vd. (1974). Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973). Ankara, 1974, ss.45-60. Şeklinde gösterilebilir.

ç) Bir kurumun kitabı;
-Devlet İstatistik Enstitüsü, Rakamlarla Türkiye Ekonomisi 2003, Ankara, 2004, s.20.
Veya;
-Devlet İstatistik Enstitüsü. (2004). Rakamlarla Türkiye Ekonomisi 2003. Ankara, ss.20-31. Şeklinde gösterilebilir.

d) Çeviri kitap;
-James M.Albertini, Ekonomik Sistemler: Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Çev. Cafer U, Bursa, 1990, s.7.
Veya;
-William, H. McNeeill. (2003). Dünya Tarihi. Alâeddin Ş. (Çev), 7.Baskı, Ankara, ss.677-694. Şeklinde gösterilebilir.

e) Kitapta bölüm;
-İbrahim Örnek-Muhittin Kaplan, Dış Ticaret ve Kalkınma, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Ed. S. Taban ve M. Kar, Bursa, s.22.
Veya;
-Fulay Turantaş ve Adnan Ünlütürk. (1998). Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları. Gıda Mikrobiyoljisi, Ünlütürk, A. ve Turantaş, F. (Ed.). 1.Baskı, Mengi Tan Basım Evi, İzmir, ss.517-549. Şeklinde gösterilebilir.

f) Derleyen, hazırlayan;
-Metin Berk vd. İktisadi Kalkınma: Seçme Yazarlar. (Der.), Ankara, 1966, s.66.
Veya;
-James Theberge. (1968). Economics of Trade and Devolopment. (Ed.), New York, p.119. Şeklinde gösterilebilir.

g) Çok ciltli yayınlar;
-İsmail H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi. c.III, Ankara, 1973, s.126.
Veya;
-Fahir Armaoğlu. (1991). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1919-1980). c.I, Ankara, s.192. Şeklinde gösterilebilir.

h) Seri yayınlar;
-Halil Seyidoğlu, Türkiye’de Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikaları, Ekonomik ve Araştırmalar Serisi, No: 2, Ankara, 1982, s.15.
Veya;
-Halil Seyidoğlu. (1982). Türkiye’de Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikaları. Ekonomik ve Araştırmalar Serisi, No: 2, Ankara, s.15. Şeklinde gösterilebilir.

ı) Yazar adı olmayan yazı;
-Avrupa’da dil öğrenimi. ( 2000). Avrupa Dergisi, s.15.

i) Dergiler;
-Nesimi Yazıcı, “Osmanlı Telgraf Fabrikası”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, Şubat 1983, s.69-83.
Veya;
-Metin Yıldırım. (2001). Para kurulu ve Türkiye Kasım 2000 krizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):18-24. Şeklinde gösterilebilir.

j) Yıllıklar;
-Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı-1998, Ankara, 1999, s.20.
Veya;
-Devlet İstatistik Enstitüsü. (1999). Türkiye İstatistik Yıllığı-1998. Ankara, s.20. Şeklinde gösterilebilir.

k) Aylık bültenler;
-Maliye Bakanlığı, Aylık ekonomik göstergeler, Eylül-Ekim, 1997, s.23.
Veya;
-Maliye Bakanlığı. (1997). Aylık ekonomik göstergeler. Eylül-Ekim, s.23. Şeklinde gösterilebilir.

l) Gazeteler;
-Kârlar arttı, Milliyet, 26.06.2000, s.4.
-Okan Müderrisoğlu. Kriz Kapıda. Sabah, 20.10.2001, s.12.

m) Ansiklopedi;
- Necdet Sakaoğlu, “Eğitim Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C.II, İstanbul, 1985, s.479.
Veya;
-Ömer C.Saraç. (1973). Milli gelir. Ak İktisat Ansiklopedisi, c.II, Ak Yayınları, İstanbul, s.20-30.

n) Tezler;
-Erdoğan Keleş, Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009, s.74.
Veya;
-Rüstem Yanar. (2001). Finansal Globalleşme ve Ekonomik Krizler: 1999 Sonrası Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, s.75.
-Fadime Yalçın. (2005). A Study of the Extend to Which Receptive Types of Vocabulary Tests Indicate Subjects’ Depth of Vocabulary Knowledge (a Case Study in a Scondary School Medium). Master’s of Art Thesis, Graduate School of Social Sciences, Gaziantep, pp.77-81.

o) Aynı yayının farklı sayfasına gönderme;
Yıldırım, a.g.m., s.20.
Uzunçarşılı, a.g.e., s.126-129.

ö) Klasik eserler (Eserlerin cilt numarası küçük Romen rakamı ile belirtilir);
Aristotales, Nikomakhos’a Etik, i ,10, s.23.

p) Kutsal kitaplar;
Kur’an, 39. Zümer Sûresi, Ayet 9.

r) Sempozyum, Bildiri kitabı;
- Bayram Kodaman, “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Birinci uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 11-13 Temmuz 1977, s.292.
-Celal Pekdoğan. (1998). Meslek hayatının 25. yılında Prof. Dr. Abdülhalük Çay armağanı. Gaziantep İktisat Mıntıkası Kongresi, c.II, Ankara, s.777.
-Filiz Tılfarlıoğlu. (2000). Cumhuriyet dönemi öğretmen yetiştirilmesine tarihsel bir bakış. 2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Çanakkale, s.50.

s) Aktarmalar;
Vahit Türk, Türklük Bilgisine Giriş, (Akt.), İstanbul, 2000, s.32.

ş) Elektronik kaynak;
-John N.Berry. (2000) Educate library leaders. Library Journal, February 15, 1998, http://www.epnet.com/ehost, (30.03.2000)
-Jale Burak. (2003). Televizyonların tüketici üzerindeki etkisi. Tüketici Dergisi, 4:291-307, http://www.tuketici.org.tr/tuketici/xap(22.10.1998).44291,html. (10.02.2003).
-Türk Kadınlar Derneği. (2004). Kadınlar yeni kanun tasarısı için ayakta. Ankara, http://www.tkd.com/ktk/basin.html. (22.10.2004)
-Pine Guest. Kişisel görüşme. Telnet://word.sensemedia.net (25.07.2004).

 

SONUÇ (VE ÖNERİLER)


Bu bölümde, tezden elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince özlü bir biçimde, açık ve seçik olarak yazılmalı; elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmalı; varsa önerilere yer verilmelidir.


KAYNAKLAR


Kaynak, “KAYNAKLAR” başlığı altında ve yeni bir sayfadan başlamak üzere yazılmalıdır. Kaynaklar yazılırken yazarların tümünün adları verilmelidir. Araştırmacı çalışmasında kullandığı kaynakları yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre yazmalıdır. Her kaynağın yazımında birinci satır hariç diğer tüm satırları 1 cm içeriden yazılır. Aynı yazarın birden fazla eserine gönderme yapıldığında kaynaklar basım yılına göre eskiden yeniye doğru verilir. Yazarın aynı tarihli birden fazla yayını varsa, yayın tarihi yanına a, b gibi harfler konarak kaynaklar birbirinden ayrılır. Birden fazla yazar varsa, son yazarı yazmadan önce “ve” kullanılmalıdır. Yazarı belli olmayan eserlerde, makale başlığı yazar adı yerine yazılmalıdır. Ayrıca makalelerde çalışmanın yer aldığı sayfa numaralarının tamamı belirtilmelidir.
Kaynaklar, aşağıda yazılı en sık kullanılan örneklere göre yazılmalı ve çalışmanın tamamında aynı kaynak verme usulü kullanılmalıdır.  

 

a) Kitap;
Özkaya, Yücel, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008.
Veya;
Öztürk, C. (1998). Dünden Bugüne Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul. Şeklinde gösterilebilir.

b) Kitapta bölüm;
-Örnek İbrahim-Kaplan Muhittin, Dış Ticaret ve Kalkınma, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Ed., Taban, S., Kar, M., Ekin Kitap Evi, Bursa, 2004, s.22-43.
Veya;
Bauer, M., Kohring, A. and Gutteling, J. (2001). The dramatization of biotechnology in elite mass media. In: Biotechnology 1996–2000, Gaskell, G. and Bauer, M. (Ed.). NMSI Trading Ltd., London, pp.35–52. Şeklinde gösterilebilir.

c) Makale;
-Sarc, Ömer Celal, “Tanzimat ve Sanayimiz”, Tanzimat I, M.E.B., İstanbul, 1999, s.423-440.
Veya;
-Doğu, A. (2001). “Umumi Harp”in ve “Mütareke”nin kıskacında yozlaşan İstanbul ve bir roman. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):231-243. Şeklinde gösterilebilir.

d) Derleme;
-Berk, Metin vd. İktisadi Kalkınma: Seçme Yazarlar, (Der.), ODTÜ Yayını, Ankara, 1966.
Veya;
-Theberge, J., (1968). Economics of Trade and Devolopment. (Ed.) John Wiley, New York. Şeklinde gösterilebilir.

e) Çeviri;
-M.Albertini, James, Ekonomik Sistemler: Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Çev. Cafer U, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa, 1990.
Veya;
-William, H. McNeeill. (2003). Dünya Tarihi. Alâeddin Ş. (Çev), 7.Baskı, İmge Kitabevi,  Ankara, ss.677-694. Şeklinde gösterilebilir.

f) Yazar adı olmadığında;
-Körfez Savaşı Sendromu, Aktüel, Haziran 1999, ss.143-146.
-College, bound seniors. (1979). Princeton. N.J. College Board Publications, New York, pp.28-35.

g) Gazeteler;
Avro'ya geçen ülkelerde işsizlik azalmadı. Milliyet. (15 Mart, 2005).

h) Ansiklopedi içinde makale;
-Sakaoğlu, Necdet, “Eğitim Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C.II, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s.478-484.
Veya;
-Firdevs, C.J. (1994). Psikometri. R.L. Kornuk (Ed.), Psikoloji Ansiklopedisi, Remzi
Kitap Evi, 2.Baskı, c.III, İstanbul, ss.234-247. Şeklinde gösterilebilir.

ı) Tezler;
-Keleş, Erdoğan, Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009.
Veya;
-Yanar,R., (2001). Finansal Globalleşme ve Ekonomik Krizler: 1999 Sonrası Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Şeklinde gösterilebilir.

j) Yayımlanmış görüşme;
Alsu, E. (Ocak 2004). Süreyya Serdengeçti ile görüşme. Merkez Bankası Başkanı.
Kapital, 210:39.

k) Sempozyum/kurultay bildiri kitapları;
-Kodaman, Bayram, “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri”, Birinci Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1980, s.292-310.
Veya
-Pekdoğan, C., (2003). Antep’de Türk Ermeni İlişkileri 1895-1922. Avrasya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ermeni Araştırmaları I Türkiye Kongresi Bildirileri, c.III,Ankara, ss.143-462.Şeklinde gösterilebilir.

l) Baskıdaki yayın;
-Önler, Z. (basımda), “Ünsüz Ötümlüleşmesi”, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi.
Veya
-Ersel. A. (in press). The Turkish pendulum between globalization and security: from the late Ottoman era to the 1930s. Middle Eastern Studies. Şeklinde gösterilebilir.

m) Kanunlardan alıntı yapma;
Lisansüstü Yükseköğretim Kanunu, (1996), Md.50.

n) Elektronik kaynak;
-Hiro, D. (1998). Politics Lebanon: Lebanese voting again. IPS World News, 17-25,
http://www.oneworld.org/ips2 (20.02.2000).
-Akal, C.B. (Ocak 2003). Hukuka karşı haklar. http://www.dogubati.com.tr, (10.06.2003).
-Aktan, C.C. Homepage: http://www.canaktan.org/ (10.06.2003).

 

EKLER


Ekler bölümünde, metin içinde yer aldığı zaman tezin bütünlüğünü bozan veya dikkati dağıtan bilgiler (uzun ve ayrıntılı açıklamalar, anket formları, kanun maddeleri, şekil, tablo, eşitlik, harita, program, vb.) yer almalıdır. Ayrıca tez metin incelemesine dayanıyorsa, üzerinde çalışılan metin veya tez çalışmasında kısmen faydalanılan metin söz konusu ise, bu faydalanılan kısım ekler bölümünde yer almalıdır. Her ek ayrı bir sayfa üzerine yazılır. Ekler rakamlarla numaralandırılır. Örneğin, Ek A.1., Ek A.2. gibi. Her ekin bir de adı olmalıdır.

EKLER 
EK A. Tez Başlangıç Sayfaları Örnekleri  
 EK A.1. Tez Dış Kapağı
 EK A.2. Tez İç Kapağı
 EK A.3. Onay Sayfası
 Ek.A.4. Etik Kurallara Oyulduğuna Dair Beyan
 EK A.5. Özet ve Abstract
EK B. Tez İç Sayfaları Örnekleri  
 EK B.1. Resim, Şekil ve Tablo Başlıklarına Örnekler
 EK B.2. Özgeçmiş Örneği
EK C. Tezin Yazım Kılavuzuna Göre Kontrolü  
 EK C.1. Tezin Yazım Kılavuzuna Göre Kontrolü

 

ÖZGEÇMİŞ (VİTAE)


Tezde yazarın özgeçmiş (vitae) sayfası bulunmalıdır. Özgeçmiş Türkçe ve İngilizce olarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özgeçmiş başlıkları sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Yazar, görülen geçmiş zaman üçüncü tekil kişi anlatımıyla yazdığı kısa yaşam öyküsünü, özgeçmiş (vitae) başlığı altında hazırlayarak tezin son sayfasında vermelidir. Özgeçmişte yazarın doğum yeri ve yılı, ilk, orta ve yükseköğrenimi ile meslek uygulaması hakkında açıklama, bildiği yabancı diller, aldığı burs ve ödüller vb. yazarla ilgili hususlar belirtilir. Özgeçmiş çizelge biçiminde olmaz. Özgeçmişin sonuna düzenlenen yer, ay, yıl ve düzenleyenin adı yazılmaz. Özgeçmiş yazımı için bu kılavuzun EK.B.2 sayfasında yer alan örneğe bakılabilir.

Son Güncelleme: 2014-05-13 09:46:36

                                                                      Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019